กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เปิด เบราเซอร์ ไปที่ www.v-cop.net

Login ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทั้ง Username/Password

อัเดทโปรไฟล์ แล้ว click ที่ แก้ไขข้อมูลนักศึกษา

กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้ว click ที่ปุ่มบันทึก