วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มี 3 สาขา ได้แก่

  • สาขาวิชาการโรงแรม

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)